Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Fast Yazılım olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz. Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında "kişisel veri" olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler ve herhangi bir IBX Merkezi'ndeki erişim listelerinde belirtilmiş olan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.

I.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması
- İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması
- Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi
- Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi
Hizmet Sözleşme'nin ifası nedeniyle, Fast Yazılım Tarafları'nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi, Fast Yazılım Tarafları'nın kişisel verileri,
(i) Lisanslanmış Alan ve Hizmetler'in sağlanması ile ilgili olarak;
(ii) hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; operasyonel bakım ve destek faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, Fast Yazılım Tarafları'nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve
(iii) Fast Yazılım Pazaryeri aracılığıyla Fast Yazılım Taraflarının ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.

II.Yukarı da belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler, Hizmet Sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, Fast Yazılım taraflara, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler.

III.Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; (Bu haklar 07.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Fast-Yazilim.com üyeliğinizi tercih ettiğiniz zaman aşağıda belirtilen adımları izleyerek kolaylıkla sonlandırabilirsiniz.

  • Fast-Yazilim.com hesabınıza giriş yapınız.
  • Ekranın üst kısmında bulunan profil fotoğrafınıza tıklayarak görüntülediğiniz başlıklardan "Veri Saklama ve Üyelik" alanına tıklayınız.
  • Böylelikle hesabınızı silmeniz için gerekli işlemleri yapacağınız ekrana başarılı bir şekilde erişmiş olacaksınız.

Fast-Yazilim.com'un kişisel verilerinizi kimliğinizin belirlenmesine imkan verecek şekilde saklayacağı süre yasal yükümlülüklerimizin ve işletmesel gerekliliklerimizin karşılanması için gereken en kısa süredir. Kişisel verilerinizin saklanacağı süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan şirket içi prosedürlerimiz uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız.

Fast Yazılım

Lila Yazılım Otomasyon

Yo-peck Otomasyon

Lila Yazılım sistemi

Yo-peck yazılım

Lila Yazılım otomasyon

Yo-peck otomasyon